[คอมโพเนนต์ บันทึกผลลัพธ์ ของ FrontPage]

ระวัติอำเภอคีรีรัฐนิคม

              อำเภอคีรีรัฐนิคม        เดิมเป็นเมืองคีรีรัฐนิคม อยู่ในอาณาจักรศรีวิชัย ตัวเมืองตั้งอยู่ทางซ้ายของคลองพุมดวง               อันเป็นที่ตั้งของอำเภอ      คีรีรัฐนิคมในปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2431( ร.ศ.107 )พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะ เมืองคีรีรัฐนิคม เป็นอำเภอคีรีรัฐนิคมเมื่อ พ.ศ. 2458 พระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนชื่อเมืองคีรีรัฐนิคม เป็น   อำเภอท่าขนอน ซึ่งแปลว่า ด่านเก็บภาษีการค้า ซึ่งมาจากจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ล่องมาตามลำคลองพุมดวง เข้าไปตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลเห็นว่าชื่ออำเภอที่ใช้อยู่ไม่ถูกต้องตามสภาพท้องที่ เพื่อให้ถูกต้องตามความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก อำเภอท่าขนอน เป็น อำเภอคีรีรัฐนิคม ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2504  เป็นต้นมา
 

พลับพลาที่ประทับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ครั้งเสด็จทรงเยี่ยมประชาชนชาวอำเภอคีรีรัฐนิคม
  เมื่อ 7 พฤษภาคม 25
12
     พลับพลาที่ประทับที่ได้รับการปรับปรุงในเวลาต่อมา


 
                                      

                       พลับพลาที่ประทับที่ได้รับการปรับปรุงในปัจจุบัน    (ด้านหน้า )    

พลับพลาประทับที่ได้รับการปรับปรุงในปัจจุบัน    (ด้านข้าง )


  

 

ประวัติสถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคม
                      สถานีตำรวจภูธรอำเภอคีรีรัฐนิคม ได้สร้างเมื่อ ปี 2463 มี ด.ต.
สาย  สวัสดิ์เวทิน เป็นหัวหน้าสถานี ตั้งอยู่ทีริมคลองพุมดวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎร์ธานี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้ย้ายสถานีตำรวจที่มาอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟ หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จว. สุราษฎร์ธานี เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ และมีน้ำท่วมเมื่อถึงฤดูฝน สถานีตำรวจภูธรอำเภอคีรีรัฐนิคม  อยู่ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ  66  กิโลเมตร 
 


 


สถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคมในอดีต

 


สถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคมที่ได้รับการปรับปรุงในปัจจุบัน

 

อาณาเขตติดต่อ
       ทิศเหนือติดต่อกับ กิ่ง อ.วิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศใต้ติดต่อกับ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออกติดต่อกับ อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี ทิศตะวันตกติดต่อกับ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   เขตการปกครอง
        อำเภอคีรีรัฐนิคม มีพื้นที่ 822.12  ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น ตำบล 84 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 40,326  คน เป็นชาย 20,263  คน หญิง 20,063  คน

   ลักษณะภูมิประเทศ
           ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกลาดต่ำลงมา ทางทิศตะวันออกของอำเภอคีรีรัฐนิคม พื้นที่เป็นป่าไม้และเป็นที่  ว่างเปล่าประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ราบ พื้นที่ที่เป็นภูเขาและที่ราบสูง ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด

 

 

 

<< ย้อนกลับ >>