ยินดีต้อนรับสู่  สถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคม  211 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180  โทรศัพท์  0-7739-1021

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.) สภ.คีรีรัฐนิึคม

 


พ.ต.อ.พร้อม  ปริยวาที

ประธานกรรมการ

 


นายอ๊อด  ทิพย์นัย
รองประธานกรรมการ


นายสถิตย์  สุนทรวิทยา

รองประธานกรรมการ

 


พ.ต.อ.อาคม สายสมัย
กรรมการ


พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ  พลอยศรี
กรรมการ

 

พ.ต.ต.บุญอยู่  บุญเฟื่อง
กรรมการ

 

 

พ.ต.ท.รัธพล พันธ์ประทุม
กรรมการ


นายชนินทร์ เพชรศรี

กรรมการสมยศ  กระจ่างแจ้ง
กรรมการ

 นายสัมฤทธิ์ สุริยะ
กรรมการ

 

 

พ.ต.ท.พงธวัช เผือกสวัสดิ์
กรรมการ

 

 นายสามรารถ ชูวารี
กรรมการ

 ด.ต.สุรพงษ์  สุวรรณ
กรรมการนายอนันตชัย  ละอองสุวรรณ
กรรมการ

 

 นายพรหมพชร นาเมือง
กรรมกา

 

 

นายบัญชา ทองนริทร์
กรรมการ

 

 นางโสภา  คล้ายทองคำ
กรรมการ

 

 

ร.ต.อ.ไกรษร ชมชื่น
 กรรมการ เลขานุการ

ด.ต.ประพันธ์ สวรรณมณี
ผู่ช่วยเลขานุการ

ด.ต.สพัฒนพงษ์ บุญพะเนียด

ผู้ช่วยเลขานุการ

     
     
     

 

 

 

<< ย้อนกลับ >>