[คอมโพเนนต์ บันทึกผลลัพธ์ ของ FrontPage]


 

>> งานอำนวยการ <<

สารวัตรอำนวยการ
 

ด.ต.สุระพงษ์  สุวรรณ
เจ้าหน้าที่พัสดุ


ด.ต.ประพันธ์  สุวรรณมณี
เจ้าหน้าที่ นโยบายและแผน


ด.ต.จุฑา  ชำนาญอักษร
เจ้าหน้าที่กำลังพล

 


ด.ต.หญิง ณิญาดา  จันทนะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
 


ด.ต.สมศักดิ์  สุขแก้ว
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 


 


....ติดต่อ....
 

 

สารวัตรอำนวยการ                หมายเลขโทรศัพท์  0-7739-1021 ต่อ 302

เจ้าหน้าที่กำลังพล             
   หมายเลขโทรศัพท์  0-7739-1021 ต่อ 312

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน  
    
หมายเลขโทรศัพท์  0-7739-1021 ต่อ 417

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กำลังพล      
   หมายเลขโทรศัพท์  0-7739-1021 ต่อ  402

เจ้าหน้าที่การเงิน 
           
   หมายเลขโทรศัพท์  0-7739-1021 ต่อ 417

สภ.คีรีรัฐนิคม                      หมายเลขโทรศัพท์  0-7739-1021 , 0-7739-1061

Fax : 0-7739-1061

 

 

<< ย้อนกลับ >>